Sensitive Robot Skin

4 avril 2021 Antonio AMANIERA 0

Fluid‐Driven Soft CoboSkin for Safer Human–Robot Collaboration: Fabrication and Adaptation. Wenzheng Heng ,  Geng Yang, Gaoyang Pang, Zhiqiu Ye, Honghao Lv, Juan Du, Guodong Zhao, Zhibo […]